• ID저장회원가입ID패스워드찾기
 • :: 선수검색
 • 심판기록원 인트라넷접속(새창)
 • 팀관리자 인트라넷접속(새창)

촤측배너

 • ⊙경기일자 : 2016-06-25(08;30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  삼성화재애니카 1 1 0 2 1 1 0 6 9 5
  삼화건업 1 0 0 0 7 2 10 10 2
 • ⊙승리투수 : 채정이     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 전영복   ⊙MVP : 채정이
 • ⊙경기일자 : 2016-06-25(06;30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  블랙센스 0 4 0 0 0 0 4 4 4
  바이러스 2 0 0 1 0 2 5 7 1
 • ⊙승리투수 : 김병욱     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 강정호   ⊙MVP : 장준구
 • ⊙경기일자 : 2016-06-22(18:37)   ⊙경기구장 : 시민운동장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  KPE홈런볼 4 1 3 5 0 13 15 0
  NYX's Knights 3 1 0 0 0 4 7 0
 • ⊙승리투수 : 정성원     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 박우석   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2016-06-22(20:25)   ⊙경기구장 : 시민운동장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  대한갈비(지지) 1 3 6 1 0 7 18 21 0
  알럽베이스볼 2 1 0 3 0 0 6 7 0
 • ⊙승리투수 : 박기갑     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 이동석   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2016-06-23(06:18)   ⊙경기구장 : 시민운동장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  웨딩레드스톰 2 1 2 1 0 1 3 10 13 0
  SGBROS 1 0 1 0 2 0 1 5 7 0
 • ⊙승리투수 : 류원종     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 한호범   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2016-06-21(20;30)   ⊙경기구장 : 시민운동장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  드래곤즈 2 0 2 0 0 0 4 13 2
  계성아담스 1 1 3 2 3 10 12 2
 • ⊙승리투수 : 이영재     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 정하정   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2016-06-21(18;30)   ⊙경기구장 : 시민운동장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  ST브롱코스 4 1 0 0 0 4 9 8 1
  남산브라더스 3 0 0 0 1 0 4 5 3
 • ⊙승리투수 : 문소현     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 최성수   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2016-06-21(06:15)   ⊙경기구장 : 시민운동장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  웁스 4 0 0 1 5 8 4
  롯데파이터스 8 2 2 3 15 10 2
 • ⊙승리투수 : 윤관열     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 김철중   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2016-06-20(08:00)   ⊙경기구장 : 시민운동장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  팀블랙잭 1 0 2 0 0 3 2 0
  퓨리치(퓨수소수) 2 0 1 1 9 13 12 0
 • ⊙승리투수 : 김형준     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 장재원   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2016-06-19(17;19)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  밴디츠 2 0 6 0 0 1 9 8 6
  대성비버스 5 4 1 0 0 10 7 2
 • ⊙승리투수 : 박억협     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 주철주   ⊙MVP : 박억협

우측배너