• ID저장회원가입ID패스워드찾기
 • :: 선수검색
 • 심판기록원 인트라넷접속(새창)
 • 팀관리자 인트라넷접속(새창)

촤측배너

 • ⊙경기일자 : 2018-12-13(19:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  우째쓰까 3 1 4 1 3 12 14 3
  프리다이아몬드 3 1 0 6 3 13 12 2
 • ⊙승리투수 : 강기태     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 이효중   ⊙MVP : 황주연
 • ⊙경기일자 : 2018-12-13(07:40)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  프레지던트 5 1 6 8 20 20 3
  개시또시 4 4 2 2 12 9 4
 • ⊙승리투수 : 김병건     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 문병민   ⊙MVP : 김병건
 • ⊙경기일자 : 2018-12-12(19:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  협성쌤즈 3 0 2 0 2 7 6 1
  1 16 2 2 21 21 2
 • ⊙승리투수 : 강전길     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 이순구   ⊙MVP : 고한영
 • ⊙경기일자 : 2018-12-11(07;30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  야구백화점 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
  롯데파이터스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-10(07:30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  롯데파이터스B 2 1 0 0 0 2 5 7 5
  위오너스 1 4 0 0 1 6 6 5
 • ⊙승리투수 : 여경도     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 최승현   ⊙MVP : 박상환
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(14:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  위너 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(12:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  래콘즈 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(10:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  TK파이터스 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-16(08:00)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  블루다이아몬드 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0
 • ⊙승리투수 :     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 :   ⊙MVP :
 • ⊙경기일자 : 2018-12-09(08:30)   ⊙경기구장 : 기타구장
 • TEAM 1 2 3 4 5 6 7 R H E
  한패밀리B 1 1 0 1 3 7 2
  에스엘성산 2 4 5 1 12 7 2
 • ⊙승리투수 : 김태욱     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 최재호   ⊙MVP : 김태욱

우측배너